RETTEN  |  LÖSCHEN  |  BERGEN  |  SCHÜTZEN
. : A K T U E L L E S : .

Probealarm_2018

FF Krems

Sturm
27. August 2018
FF Fest und Segnung des Hilfeleistungsfahrzeuges
>>> Aktuelles

Sturm
24. August 2018
Fahrzeugbergung in Gaisruck
>>> Aktuelles

Sturm
22. Juli 2018
Sturmschaden und Unwettereinsatz
>>> Aktuelles
. : T E R M I N E : .